×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم بیزین در متلب

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم بیزین در متلب

۲۰,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۳۰۰ تومان
0