×

پروژه تخصیص منابع و بهبود مصرف انرژی در رایانش ابری با کمک مجازی سازی،اضافه نمودن منابع انرژی تجدید پذیر الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

۶۳,۲۰۰ تومان

پروژه کاهش مصرف انرژی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

۵۵,۰۰۰ تومان

پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS و مجازی سازی در کلودسیم (CloudSim)

۶۰,۳۰۰ تومان

پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS و انرژی تجدید پذیر در کلودسیم (CloudSim)

۶۰,۸۰۰ تومان

پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

۶۱,۷۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بیزین با کلودسیم (CloudSim)

۵۹,۸۰۰ تومان

پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بیزین در کلودسیم (CloudSim)

۵۸,۹۰۰ تومان

پروژه مجازی سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم TS-QOS در کلودسیم (CloudSim)

۶۰,۴۰۰ تومان

پروژه مجازی سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم برگر در کلودسیم (CloudSim)

۵۶,۸۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم Min-Min با کلودسیم (CloudSim)

۵۹,۶۰۰ تومان

پروژه مجازی سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک در کلودسیم (CloudSim)

۶۴,۰۰۰ تومان

پروژه مهاجرت زنده ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم CR/TR با کلودسیم (CloudSim)

۶۳,۹۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم کوله پشتی با کلودسیم (CloudSim)

۵۶,۷۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک با کلودسیم (CloudSim)

۵۸,۳۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم سنجاقک با کلودسیم (CloudSim)

۵۶,۹۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ازدحام گربه های پیشرفته با کلودسیم(Cloudsim)

۶۲,۷۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان با کلودسیم (CloudSim)

۶۳,۸۰۰ تومان

پروژه بهره وری انرژی در مرکز داده رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم جاوا نت بینز(Cloudsim)

۶۴,۵۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف با استفاده از الگوریتم EDF در رایانش ابر با زبان جاوا نت بینز(NetBeans)

۳۶,۷۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف با استفاده از الگوریتم EDF در رایانش ابر با زبان جاوا نت بینز(NetBeans)

۳۶,۷۰۰ تومان
0