×

پروژه تخصیص منابع و بهبود مصرف انرژی در رایانش ابری با کمک مجازی سازی،اضافه نمودن منابع انرژی تجدید پذیر الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

۳۸,۰۰۰ تومان

پروژه کاهش مصرف انرژی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS و مجازی سازی در کلودسیم (CloudSim)

۳۵,۰۰۰ تومان

پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS و انرژی تجدید پذیر در کلودسیم (CloudSim)

۳۵,۰۰۰ تومان

پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

۳۱,۰۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بیزین با کلودسیم (CloudSim)

۲۹,۰۰۰ تومان

پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بیزین در کلودسیم (CloudSim)

۲۹,۵۰۰ تومان

پروژه مجازی سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم TS-QOS در کلودسیم (CloudSim)

۳۵,۰۰۰ تومان

پروژه مجازی سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم برگر در کلودسیم (CloudSim)

۲۷,۰۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم Min-Min با کلودسیم (CloudSim)

۲۹,۰۰۰ تومان

پروژه مجازی سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک در کلودسیم (CloudSim)

۳۶,۰۰۰ تومان

پروژه مهاجرت زنده ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم CR/TR با کلودسیم (CloudSim)

۳۶,۰۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم کوله پشتی با کلودسیم (CloudSim)

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک با کلودسیم (CloudSim)

۳۲,۰۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم سنجاقک با کلودسیم (CloudSim)

۳۷,۰۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ازدحام گربه های پیشرفته با کلودسیم(Cloudsim)

۳۷,۰۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان با کلودسیم (CloudSim)

۳۸,۵۰۰ تومان

پروژه بهره وری انرژی در مرکز داده رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم جاوا نت بینز(Cloudsim)

۳۹,۵۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف با استفاده از الگوریتم EDF در رایانش ابر با زبان جاوا نت بینز(NetBeans)

۳۶,۷۰۰ تومان

پروژه زمانبندی وظایف با استفاده از الگوریتم EDF در رایانش ابر با زبان جاوا نت بینز(NetBeans)

۳۶,۷۰۰ تومان
0