الگوریتم طبقه بندی بیزین

شبکه بیزین یک ابزار نسبتاً جدید برای شناسایی (هویت) روابط احتمالی به منظور پیشگویی یا ارزیابی کلاس عضویت است.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت شبکه بیزین، نمایش بامعنی روابط نامشخص ما بین پارامترها در یک حوزه می‌باشد. شبکه بیزین گراف جهت دار غیر حلقوی از نودها برای نمایش متغیرهای تصادفی و کمانها برای نمایش روابط احتمالی مابین متغیرها به‌شمار می‌رود.

الگوریتم بیزین

تئوری بیزین توسط توماس بیز در سال (1702-1761) پیشنهاد شد. قضیه بیزین یک روش از محاسبات احتمالی است و احتمال رخدادی که در آینده رخ خواهد داد وابسته به رخدادی است که قبلا رخ داده است. این تئوری توانایی خود یادگیری در سیستم هوشمند دارد که به‌صورت گسترده استفاده می‌شود. از تئوری بیزین می‌توان برای پیش‌بینی حوادث آینده بر اساس حوادث حاضر طبق نظریه‌ی آمار و احتمال استفاده کرد. دسته بندی نیو بیزین بر پایه قضیه Bayes و فرضیه های استقلال بین پیش بینی کننده ها است. یک مدل Bayesian برای ساختن، ساده و آسان است که بدون پارامتر پیچیده تکراری است که باعث می شود برای مجموعه های داده های بسیار بزرگ مفید باشد. به رغم سادگی ، دسته بندی بیزین اغلب جالب است و به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

الگوریتم

قضیه نیو بیزین ( naive bayesian) روش محاسبه احتمال posterior (خلفی)، (P (c | x)، P (c)، P (x) و P (x | c را فراهم می کند. دسته بندی naive bayesian فرض می کند که اثر ارزش یک پیش بینی (x) بر یک کلاس داده (c) مستقل از مقادیر پیش بینی کننده های دیگر است. این فرض استقلال شرطی طبقه است.

Naive Bayesian
  • (P (c | x) احتمال خلفی کلاس (هدف) پیش بینی کننده (ویژگی) است.
  • (P (c) احتمال قبلی کلاس است.
  • (P (x | c) این احتمال است که احتمال کلاس پیش بینی کننده داده شده است.
  • (P (x) احتمال قبلی پیش بینی کننده است.
دیتاست آب و هوا
1109 بازدید